VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatelský subjekt

Jan Thorovský

se sídlem Ocelářská 975/45, 190 00, Praha 9

emailová adresa: honza@financnibyk.cz

telefon: 774 152 577

pro prodej elektronických knih (e-booků) s použitím internetu

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení
 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů prodávajícího, kterým je podnikatelský subjekt Jan Thorovský, se sídlem v Ocelářská 975/45, 190 00, Praha - Vysočany, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího na internetové adrese www.financnibyk.cz.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.financnibyk.cz.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a způsobu úhrady kupní ceny. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Uživatel zodpovídá za správnost údajů vložených do objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.2.Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Účet je rovněž uveden na faktuře. Platba je jednorázová.

3.4. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.5. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U elektronických knih (e-booků) se dodáním rozumí zaslání elektronické knihy (e-booku) ve formátu PDF na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři.

4.2. Elektronická kniha (e-book) bude prodávajícím zákazníkovi zaslána až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po obdržení produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Svůj úmysl od smlouvy odstoupit zašlete prosím emailem na honza@financnibyk.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Peníze za produkt Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Vzhledem k povaze prodávaných produktů, jimiž jsou vzdělávací materiály v elektronické podobě, nemůže zákazník uplatnit práva z vadného plnění. Nicméně může do 14ti dnů od obdržení produktu odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 6 těchto obchodních podmínek či využít 30denní garance vrácení peněz v souladu s čl. 8 těchto obchodních podmínek.

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji vám možnost do 30 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na honza@financnibyk.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na moji emailovou adresu.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1.Všechny moje produkty slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti řízení osobních financí. Informace, které zprostředkovávám jsou pouze návody a doporučení. Za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi a za Vaše výsledky nemohu a nenesu žádnou odpovědnost. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, aktuální situace na trhu apod.

9.2. Rád bych Vás upozornil, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a jemu poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na honza@financnibyk.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, číslo mobilního telefonu, případně firma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě registračního oznámení č. 00068166 / 001, které bylo dne 15.09.2016 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Veřejný registr zpracování je k dispozici na adrese http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30

10.5. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají moje webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.6. Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych vás mohli informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze podnikatelského subjektu Jan Thorovský, se sídlem Ocelářská 975/45, 190 00, Praha - Vysočany, IČ: 03663043, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
 1. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese honza@financnibyk.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 1. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 17.9.2016.